Om föreningen

Sotenäs filmstudio är en filmförening vars syfte är att visa kvalitetsfilm.

Sotenäs filmstudio är en del av Sveriges Förenade Filmstudios, SFF, som har lokala filmstudios på ett hundratal orter i landet.

Sotenäs filmstudio bildades sommaren 2019 och hade sin första visning i september 2019. 

Filmerna visas på Kulturhuset Hav och Land, Parkgatan 1, Hunnebostrand

Fikaförsäljning erbjuds från kl 17.45 inför våra filmvisningar

Vi samarbetar med  Kulturhuset Hav och land                                                                                                                                                   


................................................................................................................................................................

Stadgar för Sotenäs Filmstudio

§ 1.  Ändamål

Sotenäs Filmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film i konstnärligt och allmänkulturellt avseende. Föreningen skall, för att förverkliga sitt syfte, arrangera visningar av värdefull film. Därtill kan föreningen arrangera orienterande föredrag, diskussionsaftnar och studieverksamhet. Sotenäs Filmstudio har sitt säte i Hunnebostrand. Föreningen är ansluten till Sveriges förenade filmstudios.

§ 2.  Medlemskap

Medlemskap i föreningen skall beviljas varje person över 15 år som ansöker om detta. Begränsning av medlemsantalet får inte ske av annat skäl än att aktuell visningslokal inte rymmer fler medlemmar.

Tillträde till föreningens filmvisningar och sammankomster beviljas endast mot uppvisande av eget medlemskort, som tillika är kvitto på betald medlemsavgift. Medlemskortet är strängt personligt och får inte överlåtas.

Medlem som uppenbarligen kränker föreningens anseende, motverkar dess syften eller bryter mot dess stadgar kan uteslutas. Beslut i sådan fråga fattas av styrelsen i enighet.

§ 3.  Styrelse

Föreningens styrelse väljs vid årsmöte och består av ordförande och fyra ordinarie ledamöter samt en ersättare.

Styrelsens uppgift är att leda föreningens verksamhet utifrån det ändamål som § 1 anger.

Ordföranden väljs varje år, medan två av ledamöterna väljs växelvis vartannat år, för en period om två år. Styrelsen utser inom sig vice ordföranden och övriga befattningar som behövs.

Avgår ordinarie ledamot inom mandatperioden träder ersättare in till tiden för nästa årsmöte.

För giltigt beslut av styrelsen erfordras enkel majoritet. Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller i dennes ställe vice ordföranden. För speciella ändamål, kan styrelsen med sig adjungera ett lämpligt antal föreningsmedlemmar.

Vid styrelsens sammanträden ska protokoll föras och justeras av ordföranden och för varje möte särskilt utsedd person.

§ 4.  Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 5.  Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före mars månads utgång varje år. Kungörelse om vilket datum som gäller, ska ske senast den 10 januari respektive år. Information om datum för årsmöte lämnas dels vid filmvisningar och dels på föreningens hemsida. Det är styrelsens ansvar att kalla till årsmöte.

Styrelsen kallar i övrigt föreningen till sammanträde då den anser detta erforderligt, eller då yrkande därom framställes skriftligt av minst en tiondel av antalet medlemmar.

Kallelse med dagordning till såväl årsmöte som annat allmänt sammanträde skall utgå minst två veckor före sammanträdet. Samtliga möteshandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna minst en vecka före mötet.

§ 6.  Rösträtt

Rösträtt på sammanträde tillkommer var och en medlem, som erlagt föreskriven medlems-avgift. Varje medlem har en röst.

Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet, såvida inte sluten omröstning begärs av röstberättigad närvarande medlem. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning medan i andra frågor gäller den mening som ordföranden biträder.

Frånvarande medlem får inte genom fullmakt eller skriftligt votum delta i röstning.

Styrelseledamot äger inte rösträtt i frågor som rör styrelsens ansvarsfrihet.

§ 7.  Motioner

Medlem har rätt att få förslag prövat av årsmötet. För att motion ska kunna behandlas på årsmötet, ska den vara skriftlig och ha inkommit till styrelsen minst fyra veckor före årsmötet. Styrelsen ska lämna skriftligt yttrande över motionen.

§ 8.  Ärenden vid årsmöte

På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma

1.     Mötets öppnande

2.     Val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet

3.     Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

4.     Fastställande av röstlängd

5.     Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse

6.     Föredragning av revisorernas berättelse

7.     Fastställande av balansräkning- och resultaträkning

8.     Beslut om disposition av uppkommen vinst eller täckande av förlust

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10.  Beslut om medlemsavgift

11.  Behandling och beslut om propositioner

12.  Behandling och beslut om motioner

13.  Val av 

a)     Ordförande för ett år

b)    Två ledamöter för en tid av två år

c)     Eventuella fyllnadsval

d)    Val av en ersättare för en tid av ett år

e)     Val av revisor för en tid av ett år

f)     Val av revisorsersättare för en tid av ett år

g)     Val av två ledamöter till valberedning för en tid av ett år, varav en ska utses till sammankallande

14.   Presentation av styrelsens budget-och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår

15.   Övriga frågor

Beslut i ärenden av principiell, strategisk eller större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna, får endast fattas om de finns med i kallelsen.

§ 9.  Extra årsmöte

Styrelsen har rätt att kalla medlemmarna till extra årsmöte. Om revisor eller minst en tiondel av antalet medlemmar skriftligen begär det, skall styrelsen kalla till extra årsmöte. Kallelse till sådant extra årsmöte ska inom två veckor från det att begäran inkom och hålla mötet inom en månad från det att begäran mottogs.Vid extra årsmöte behandlas endast det ärende som föranlett mötet.

§ 10.  Revisorer

Föreningen ska ha en revisor jämte en ersättare. Revisorn ska enligt god redovisningssed granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning. Revisor har rätt att löpande få ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga handlingar. Styrelsen ska överlämna handlingar till revisor senast fem veckor innan årsmötet. Senast tre veckor före årsmötet ska revisorerna lämna revisionsberättelsen till styrelsen.

§ 11.  Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten eventuell verksam sammanslutning med liknande ändamål som föreningen eller till Sveriges Förenade Filmstudios. För att fatta beslut om föreningens upplösning erfordras beslut med en 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte.

§ 12.  Stadgar

För en förändring av dessa stadgar krävs beslut vid årsmöte eller vid extra årsmöte, med en 2/3 majoritet av närvarande medlemmar. Dessa stadgar är antagna vid föreningens bildande den 28 juni 2019. Reviderade vid årsmötet den 10 mars 2020.
 

Styrelse

Ordförande Ingegerd Bengtsson, Ulebergshamn

Sekreterare Christer Ullbro, Hunnebostrand

Kassör Håkan Lindbom, Ulebergshamn

Vice ordförande Lena Wikström, Hunnebostrand

Ledamot Åsa Jonsson, Ulebergshamn 

Ersättare Lena Sörensson, Bovallstrand


Kontakt:

Ordförande

Ingegerd Bengtsson,

, 0793352251

Kassör

Håkan Lindbom

Sekreterare

Christer Ullbro

Filmansvarig

Lena Wikström

Ledamot

Åsa Jonsson

Ledamot

Lena Wikström

Ledamot

Lena Sörensson