Bli medlem

Du löser medlemskort terminsvis. Man kan inte köpa enstaka biljetter.

Medlemskort säljs i samband med våra visningar. Då kan du betala kontant eller med Swish  - ej med kort.

Du kan också betala in medlemsavgiften till bankgiro, samtidigt som du mailar in dina kontaktuppgifter: namn, mailadress och telefonnummer. Hämta sen ditt kort första gången du går på en visning.

Bankgironumret är: 5371-1453. Ange ditt namn!

E-postadress: sotenas.filmstudio@gmail.com

Ett terminskort gäller för 6 filmer och kostar 250:-

Vid visningar hösten 2020 säljs inte fika. Godisförsäljning finns, självbetjäning med swishbetalning.                           

Skicka gärna ett mail till oss om du har du önskemål om filmer som Sotenäs filmstudio ska visa - På SFFs hemsida ser du vilka filmer vi kan beställa. 

.........................................................................................................................................................................

Vi följer GDPRs regler om personlig integritet vid insamling av personuppgifter.

Sotenäs filmstudios policy för behandling av medlemmars personuppgifter kopplat till dataskyddsförordningen

Syfte

Vi värnar om medlemmens integritet. Våra medlemmar ska kunna känna sig trygga när de ger oss sina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy som utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara medlemmarnas rättigheter och integritet.

Syftet med policyn är att medlemmarna ska veta hur vi behandlar personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningarsamt hur medlemmen kan ta tillvara sina rättigheter.

Bakgrund

Vi behöver personuppgifter för att ge bra service och information om vår verksamhet och för att utföra medlemsundersökningar. 

Vi behandlar personuppgifterna främst för att fullfölja våra förpliktelser mot våra medlemmar: att ge information och Sotenäs filmstudios filmvisningar samt övrig service. Vår regel är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifterbehandlas inte i annat fall än när de behövs för att fullgöra våra förpliktelser enligt medgivande och lag. De uppgifter som behandlas framgår av tabellen nedan (Sammanställning av personuppgifter vid Sotenäs filmstudio), under kolumn Uppgifter.

 

Hur får vi tillgång till personuppgifter?

Genom att medlemmen köper medlemskort, har denneuttalat sitt intresse för att vi som förening innehar personuppgifter för de syften som framgår av denna policy.

Medlemmen har när som helst rätt att återkalla sitt intresse av att föreningen innehar dessa personuppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dessa personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Återkallelse av föreningens rätt till personuppgifterna kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till våra medlemmar, dvs medlemmen kan inte fortsätta att nyttja vår verksamhet. Hur vi får tillgång till uppgifterna framgår av tabellen nedan, under kolumn Insamlingsform.

Hur behandlas personuppgifterna?

Vi har rutiner och arbetssätt för att personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast funktionärer som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

När lämnar vi ut personuppgifter?

Vår regel är att inte lämna ut personuppgifter till tredje part om det inte finns samtycke till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Ansvar

Föreningen är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur medlemmarnas personuppgifter behandlas och att deras rättigheter tas tillvara.

Personuppgiftsansvarig:

Sotenäs filmstudio, org.nr 802525-1581

c/o Ingegerd Bengtsson, Arons gata 11, 456 60 Hunnebostrand

sotenas.filmstudio.se

Säkerhet

Endast behöriga funktionärer (styrelsen) har tillgång till uppgifterna, som förvaras i privat dator hos kassören.

 

Sammanställning av personuppgifter vid Sotenäs filmstudio                                       

Kategori

Uppgifter

Insamlingsform

Orsak/behandling

Tillgång

Förvaring

Medlem

 

 

Förnamn

Efternamn

E-post 

Mobilnummer

Postadress

 

Medlemmen själv

 

 

 

Not:

Intresse-avvägning

-Upprätthålla aktuellt medlemsregister

-Få tillträde till filmvisningarna

-Möjliggöra kommunikation

Kassör 

 

Privat dator hos kassör

Funktionär

Förnamn

Efternamn

Gatuadress

Postadress

E-post

Mobilnummer

Funktionären själv

Not: 

Intresse-avvägning

-Möjliggöra kommunikation inom funktionärsgruppen

 -Få gratis prenumeration av Filmrutan till vissa styrelseledamöter.

Samtliga funktionärer

Excelfil hos varje funktionär